Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Algemeen

Artikel 2 – Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomsten

Artikel 3 – Prijzen

Artikel 4 – Levering

Artikel 5 – Eigendomsverband

Artikel 6 – Garantie

Artikel 7 – Annulering

Artikel 8 – Retour

Artikel 9 – Meer en minder werk

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Artikel 12 – Geschillen

Artikel 13 – Wijziging van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, orders en levering die door en met Faunus Nature Creations (verkoper) worden gesloten.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomsten

 1. Offertes van de verkoper zijn steeds vrijblijvend en vervallen binnen de op de offerte overeengekomen termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De verkoper is alleen te houden aan hetgeen dat in de offerte schriftelijk is overeengekomen.
 3. De verkoper kan niet aan de offerte worden gehouden als er redelijkerwijs een kennelijke vergissing of verschrijving heeft plaats gevonden.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen worden excl. btw en excl. bijkomende kosten opgegeven, tenzij anders aangegeven.
 2. De verkoper is gerechtigd om de kosten achteraf te herzien. Indien er sprake is van: een verrekening van meer en/of minder werk,  een prijsverhoging van leveranciers, loonsverhoging en onvoorziene prijsverhogingen. Deze bepaling geldt ook al is de oorspronkelijke prijs schriftelijk bevestigd.

Artikel 4 – Levering

 1. Levering vindt plaats zoals overeengekomen met beide partijen. Echter kan hier door omstandigheden van worden afgeweken door de verkoper. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor de overschrijding van de oorspronkelijke termijn.
 2. De wederpartij is verplicht de zaken in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip.
 3. Bij het uitstellen van de levertermijn op verzoek van de wederpartij, kan een nader overeen te komen datum worden besproken voor levering. De overschrijdingstermijn bedraagt maximaal één maand.
 4. Niet-levering of te late levering door één van onze leveranciers geldt als overmacht en hier kan nimmer een schadevergoeding voor geëist worden.
 5. De verkoper is bevoegd tot het doen van deelleveringen.

Artikel 5 – Eigendomsverband

 1. De geleverde en nog niet (volledig) betaalde goederen blijven in eigendom van de verkoper, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien de verkoper werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat deze vordering ook in zijn geheel is voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet is overgaan op de wederpartij, mag deze de zaken niet doorverkopen of verlenen aan een derde.

Artikel 6 – Garantie

 1.  Indien er in de offerte een garantie is vermeld, kan hier aanspraak op worden gemaakt. Is er geen garantie overeengekomen dan kan daarop geen aanspraak worden gemaakt.
 2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd door de verkoper zal deze binnen een redelijke termijn met een passende oplossing komen. De verkoper bepaald hierbij zelf de wijze en het tijdstip voor deze oplossing.
 3. Er kan pas aanspraak gedaan worden op een eventuele garantie als de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. Daaronder inbegrepen de betalingsverplichtingen.
 4. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie als de gebreken het gevolg zijn van:
  – normale slijtage;
  – niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  – installatie, montage, wijziging of reparatie door een andere partij dan de verkoper of door de verkoper aangesteld;

Artikel 7 – Annulering

 1. de wederpartij kan een opdracht met maatwerk niet eenzijdig annuleren. Annuleringen van maatwerkbestellingen kunnen alleen plaatsvinden met wederzijdse toestemming en onder een nader overeen te komen vergoeding.
 2. Een schriftelijk akkoord gegeven offerte kan alleen geannuleerd worden na overleg met de verkoper.

Artikel 8 – Retour

 1. indien de wederpartij besluit om de ontvangen producten retour te sturen kan dit alleen met medeweten van de verkoper.
 2. Zowel de verzendkosten voor het heen zenden als de retourkosten komen voor de rekening van de wederpartij. Ook worden er 15% verwerkingskosten in rekening gebracht.
 3. De wederpartij moet de producten goed verpakken zodat ze onbeschadigd bij de verkoper worden geleverd.

Artikel 9 – Meer en minder werk

 1. De verkoper is gemachtigd meerwerk in rekening te brengen. Meerwerk wordt alleen uitgevoerd na overleg met de wederpartij.
 2. Onder meerwerk wordt verstaan: al hetgeen dat de verkoper in overleg met de wederpartij als meerwerk beschouwd. Dit geldt voor alle wijzigingen die bovenop de overeengekomen in de offerte hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht.

Artikel 10 – Betaling

 1. De betaling dient te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Geschillen van welke aard dan ook, geven de wederpartij niet het recht tot uitstel van betaling.
 3. Bij onduidelijkheden of onjuistheden op de factuur moet de verkoper hier binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte gebracht te worden door de wederpartij. Dit ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper.
 4. Wanneer een betaling niet op tijd is ontvangen zal de verkoper de wederpartij een herinnering sturen.
 5. De betalingsverplichtingen mogen in geen geval verrekend worden met een vordering van de wederpartij jegens de verkoper. Noch is het de wederpartij toegestaan de betalingsverplichting jegens de verkoper op te schorten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Zoals bedrijfsschade, vertraging van de bouw, winstderving enz.
 2. Wanneer de wederpartij de goederen zelf geplaatst heeft is de verkoper niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.
 3. De verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van de verkoper; de wederpartij vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Klachten dienen na constatering (bij levering of na plaatsing) binnen 7 dagen schriftelijk te worden ingediend bij de verkoper.
 2. Op alle aangegane overeenkomsten met de verkoper is het Nederlands recht van toepassing, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling dienen. Samen of ieder voor zich kunnen de partijen een beroep doen op de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 13 – Wijziging van deze voorwaarden

 1. De verkoper behoudt zich het recht om deze voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgegeven, aan te passen.